Manager Klub Ptuj .:. Rabelčja vas 15a .:. 2250 Ptuj
T: +386 2 7880 110 .:. E: info@mkp.si

Kodeks etike MKP

Namen in izhodišča kodeksa

Namen kodeksa Manager kluba Ptuj je nuditi smernice managerjem na vseh ravneh, kako se etično odločati, ko se srečujejo z nasprotujočimi interesi različnih deležnikov. Managerji s svojimi odločitvami in načinom vodenja vplivajo na uspešnost trajnega razvoja organizacije, s čimer se neposredno dotikajo življenja in blaginje sodelavcev, kupcev, lastnikov, dobaviteljev, okolja, države in na splošno širše družbe.

Interesi različnih deležnikov si pogosto nasprotujejo, zato je bistveno, da se zavedajo daljnosežnosti svojih odločitev.

Kodeks je prvenstveno namenjen vodilnim v profitnih organizacijah, smiselno pa se lahko načela upoštevajo tudi v drugih organizacijah. Kodeks ima 10 načel, ki urejajo štiri odnosna področja: odnos do sebe, odnos do drugih posameznikov, odnos do družbe kot celote in odnos do narave/okolja, ter dve ravni etike: prva opredeljuje etični odnos med posameznikom in podjetjem, druga pa opredeljuje razmerje podjetje-država-družba.

Kodeks celovito združuje vidike zakonitosti (skladnost z obstoječim pravom), pravičnosti (tudi kjer ta s pravom ni določena), vpetosti v družbeno okolje, sonaravni razvoj (upoštevanje prihodnjih generacij) in odgovorno sobivanje (celostna obravnava podjetij in organizacij). Vse navedbe v moški slovnični obliki se nanašajo tako na ženski kot moški spol. Kodeks Manager kluba Ptuj je osnovan na kodeksu Združenja Manager in v določenih delih prilagojen.

10 načel Kodeksa etike Manager kluba Ptuj

 1. Spoštujem dostojanstvo posameznika
  Pri poslovanju in sprejemanju odločitev spoštujem vsakega posameznika, s katerim ima podjetje odnos. Ne bom diskriminiral nobenega posameznika na podlagi spola, rase, spolne usmerjenosti, narodnosti, veroizpovedi in drugih osebnih okoliščin.
 2. Skrbim za rast in razvoj sodelavcev 
  Vir uspešnosti podjetja so sposobni in zavzeti sodelavci. Spoštujem vse sodelavce in cenim njihov trud in delo, s katerima prispevajo k uspehu podjetja. Za njihov prispevek jim zagotavljam ustrezno plačilo. Moje vodilo bo proaktivna in transparentna interna komunikacija. Zavzemam se za načrtovanje osebnega razvoja sodelavcev, za njihovo nenehno izobraževanje in usposabljanje. Pri napredovanjih nisem pristranski za spol in zavzemam se za enakopravnost na delovnih mestih. Ne dovoljujem trpinčenja na delovnem mestu zaradi spola, rase, verske pripadnosti, politične usmeritve ali kakršnega koli drugega razloga.
 3. Osredotočam se na blaginjo podjetja
  Prizadevam si za čim koristnejše poslanstvo podjetja in njegov nenehni trajnostni razvoj. 
  Moja naloga je, da oblikujem vsem razumljivo in koristno poslanstvo našega podjetja, da skladno s tem določim merljive cilje podjetja, ki jih odgovorno usklajujem z drugimi deležniki in jih nato dosledno uresničujem. Pri tem upoštevam načelo nenehnega, sonaravnega večanja blaginje delničarjev, kupcev, zaposlenih in drugih, katerih materialni položaj je odvisen od delovanja našega podjetja.
  Zavezujem se k stalnemu spremljanju makroekonomskih, družbenih, tehnoloških in drugih sprememb v okolju, da bi temu primerno pravočasno prilagodil strategije podjetja.
  Ustvarjam razmere za razvoj tehnoloških in netehnoloških inovacij podjetja ter pogoje za korektno uporabo invencij drugih.
 4. Odgovoren sem do lastnikov
  Odgovornost imam do lastnikov kapitala, ne glede na vrsto lastnine. Njihov interes usklajujem z interesi sodelavcev in drugih deležnikov. 
  Lastnike kapitala redno in transparentno informiram o stanju podjetja, da se bodo lahko ustrezno odločali o prihodnjih vlaganjih.
 5. Gradim medsebojno zaupanje med poslovnimi partnerji
  S kupci, dobavitelji in upniki ustvarjam partnerstvo, ki bo temeljilo na medsebojnem zaupanju. Naši odnosi bodo spoštljivi in v duhu dobre poslovne prakse. 
  Zavračam sklepanje poslov, pridobivanje informacij o konkurenci ali ustvarjanje prednosti pred konkurenco po moralno spornih metodah. Ne podkupujem in se ne pustim podkupiti ter ne sprejemam ali dajem daril, katerih vrednost presega običajno prakso.
 6. Delujem dobronamerno do skupnosti 
  Podjetje je odvisno od skupnosti, v kateri deluje, kot je tudi skupnost odvisna od podjetja. Vzajemen odnos temelji na poštenosti, transparentnosti, medsebojni pomoči, razumevanju in zaupanju.
  V skupnosti prevzemam pozitivno vlogo. To dosegam s finančnim, materialnim in nematerialnim spodbujanjem znanosti, športa, kulture, okolja, izobraževanja, zdravstva in drugih aktivnosti v danih zmožnostih podjetja.
 7. Vodim odprt in konstruktiven dialog z državo in njenimi institucijami
  Z državo sodelujem pri ustvarjanju pogojev, ki omogočajo razvoj gospodarstva in posameznikov. Do države in njenih institucij sem konstruktivno kritičen, kadar bi s svojimi ukrepi omejevala učinkovitost trga in s tem konkurenčnost gospodarstva.
  Prizadevam si za takšno gospodarsko ureditev, v kateri bo država predvsem ustvarjala ugodne razmere za zdrav in čvrst razvoj podjetništva, podjetjem pa bo pustila, da bodo svobodno gospodarila v okviru dogovorjenih pravil.
  Uspeh podjetja zagotavljam ob spoštovanju prava in družbenih vrednot.
  Zavzemam se za poslovno okolje, v katerem bo omogočen razvoj inovativnosti in podjetništva.
 8. Odgovorno sobivam z okoljem
  Zavzemam se za odgovorno sobivanje z okoljem in naravo ter spodbujam okolju prijazen življenjski stil vseh deležnikov.
  Spodbujam v okolju prijazne poslovne procese, izdelke in storitve. Zmanjšujem raven emisij, podpiram skrbno ravnanje z odpadki, s surovinami in z energijo. Podpiram strateške usmeritve pridobivanja energije iz obnovljivih virov.
  Spremljam dogajanje na področju varovanja okolja in spremembe vnašam v dnevno poslovanje.
 9. Zavedam se zahtevnosti poklica
  Prizadevam si krepiti svojo sposobnost in usposobljenost za vodenje, zato se bom sproti seznanjal z novostmi, se izobraževal in aktivno poslušal posameznike z zamislimi in predlogi.
  V poklicu vedno stremim k odličnosti in odločitvam, ki vodijo v dolgoročno uspešnost celotnega podjetja, in s tem koristijo vsem ali vsaj večini deležnikov.
  Za odličnost vodenja se zavezujem k odprtosti do znanj in veščin strokovnjakov iz znanstvenih in ostalih, divergentnih strokovnih okolij in področij, ki mi s svojo vednostjo lahko pomagajo pri reševanju ključnih problematik gospodarstva.
  S svojim vzorom kažem elemente dobrega vodenja ljudi in procesov, saj je za uspešno organizacijo pomemben odnos do vsakega njenega člena.
  Zavedam se, da sem sestavni del javnosti. Zato del svojega časa namenjam tudi javnemu delu. Javnost pravočasno in transparentno obveščam.
 10. Odgovoren sem do sebe
  Odgovornost imam tudi do sebe samega in svoje družine. Skrbim za svoje zdravje in uravnoteženo življenje.
  Zavzemam se, da bom splošna etična načela upošteval tudi v svojem osebnem življenju in jih spodbujal tudi pri drugih ljudeh v svojem osebnem življenju.

Predvideni ukrepi Manager kluba Ptuj ob kršitvah kodeksa člana

Član Manager kluba Ptuj se z včlanitvijo zaveže k spoštovanju kodeksa. Kršitve kodeksa ugotavlja Častno razsodišče Manager kluba Ptuj. Isti organ sprejema tudi ukrepe v primeru ugotovljene kršitve člana, razsoja o odpravi kršitve oziroma sprejme strožji ukrep.

Ukrepi:

 • Zahteva članu po opustitvi dejanj, ki so v nasprotju s kodeksom
 • Opomin častnega razsodišča,
 • Opomin pred izključitvijo,
 • Izključitev člana iz Manager kluba Ptuj,

Veljavnost Kodeksa

Kodeks začne veljati s podpisom aktualnega predsednika Manager kluba Ptuj. Z izdajo novega kodeksa se preklicuje prejšnji kodeks.

 

 

Kraj in datum: Ptuj, 3.1.2012

Miran Senčar
predsednik Manager kluba Ptuj

podpis

Seznam dogodkov

Ni prihajajočih dogodkov!

Koledar dogodkov

pon tor sre čet pet sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Utrinki iz galerij

IMG_2874
IMG_2874
OM2009-12 037
OM2009-12 037
Medgeneracijski prenos podjetja
Medgeneracijski prenos podjetja
IMG_0787-2
IMG_0787-2
untitled (18 of 45)
untitled (18 of 45)
untitled (96 of 111)
untitled (96 of 111)
untitled (28 of 45)
untitled (28 of 45)
Medgeneracijski prenos podjetja
Medgeneracijski prenos podjetja
Predavanje: Medgeneracijsko povezovanje
Predavanje: Medgeneracijsko povezovanje
Predavanje: Davčni postopki
Predavanje: Davčni postopki
IMG_2803
IMG_2803
Predavanje: Medgeneracijsko povezovanje
Predavanje: Medgeneracijsko povezovanje
_DSC8123
_DSC8123
Medgeneracijski prenos podjetja
Medgeneracijski prenos podjetja
_DSC8080
_DSC8080
IMG_0770-2
IMG_0770-2
untitled (40 of 111)
untitled (40 of 111)
"Moja pot", predavanje ge. Petre Majdič
IMG_3889 [1024x768]
IMG_3889 [1024x768]
ogled_talum_skupna
ogled_talum_skupna
modul online prijavnica

modul pdf prijavnica